Algemene leveringsvoorwaarden gardenSwimm BV 1 januari 2022

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met gardenSwimm B.V.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van gardenSwimm afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van opdrachtgevers

gardenSwimm wijst algemene voorwaarden van opdrachtgevers uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend voor gardenSwimm, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overeenkomsten 

4-1 De overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdrachtgever de offerte schriftelijk heeft bevestigd, of op het moment dat gardenSwimm zonder protest van de opdrachtgever met de uitvoering is begonnen.

4-2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie op basis waarvan gardenSwimm de offerte en/of de opdrachtbevestiging heeft opgesteld.

Artikel 5 Afspraken met ondergeschikten 

Afspraken met ondergeschikten van gardenSwimm of met door gardenSwimm ingeschakelde derden, binden gardenSwimm niet, tenzij ze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6 Prijzen

6-1 Alle overeenkomsten worden overeengekomen steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, en gelden voor levering af bedrijf of magazijn van gardenSwimm, en zijn exclusief omzetbelasting, eventuele emballage, verzend- en transportkosten. Indien niet anders vermeld.

6-2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, importtarieven, materiaalprijzen e.d. verhogingen ondergaan, of koerswijzigingen van valuta optreden heeft gardenSwimm het recht deze aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7 Zekerheid 

gardenSwimm is gerechtigd op elk moment tijdens de looptijd van een overeenkomst om zekerheid te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever aan gardenSwimm op grond van de overeenkomst verschuldigd is of zal worden, bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of een door opdrachtgever te stellen bankgarantie te verlangen.

Artikel 8 Intellect eigendom 

8-1 Het intellect eigendom op alle door gardenSwimm gemaakte tekeningen, ontwerpen, werkplannen presentaties en trainingsmateriaal welke betrekking hebben op de uitvoering van een opdracht of welke onderdeel zijn van het gardenSwimm concept, blijven eigendom van gardenSwimm. Ook indien daar kosten aan de koper voor in rekening zijn gebracht.

8-2 Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de verkoper verschuldigde, komt aan de koper ter zake het voorgaande gebruiksrecht toe.

8-3 De koper is niet gerechtigd de in lid 8-1 bedoelde stuken zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de verkoper anders dan voor eigen gebruik te hanteren, te verveelvaardigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen. Bij overtreding van voorgaande, zal de koper de hieruit voortvloeiende schade aan de verkoper vergoeden. Tevens kan gardenSwimm teruggave van de stukken vorderen.

Artikel 9 Gedeeltelijke levering 

gardenSwimm heeft het recht in gedeelten te leveren en per gedeelte betaling te verlangen.

Artikel 10 Annuleren 

10-1 Indien opdrachtgever de opdracht zonder toestemming van gardenSwimm geheel of gedeeltelijk annuleert en/of zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door gardenSwimm reeds aangeschafte materialen en grondstoffen tegen de kostprijs verhoogd met een winstmarge van 10% over te nemen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

10-2 Opdrachtgever is voorts verplicht gardenSwimm te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van (gedeeltelijke) annulering van de opdracht en/of weigering van zaken.

Artikel 11 

Vervoer De verzending geschiedt op de wijze als door gardenSwimm aangegeven. Indien opdrachtgever een andere wijze van vervoer wenst, komen de extra kosten voor opdrachtgever.

Artikel 12 Termijnen, risico-overgang 

12-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn bij benadering en gelden niet als fatale termijnen, zodat opdrachtgever gardenSwimm eerst in gebreke moet stellen en een redelijke termijn moet stellen om alsnog na te komen. Overschrijding van de termijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Indien na het sluiten van de overeenkomst de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de oorspronkelijke termijn niet meer gehaald kan worden heeft gardenSwimm recht op verlenging van de (op)leveringstermijn.

12-2 Wanneer opdrachtgever in gebreke blijft met afname van de bestelde zaken, worden die zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding van gardenSwimm .

12-3 Als gardenSwimm gebruik maakt van een haar toekomend opschortingsrecht, dan wordt de levertijd in ieder geval verlengd met de duur van de opschorting.

12-4 Levering vindt plaats af magazijn gardenSwimm. Het risico van de zaken gaat over op het moment dat deze ter beschikking staan aan opdrachtgever, althans in ieder geval op het moment dat deze de fabriek of het magazijn verlaten. Opdrachtgever is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de zaken, zo ook tijdens het transport. Dit geldt ook indien gardenSwimm de verkochte zaken installeert en/of monteert.

12-5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwijdering van de verpakking in overeenstemming met wettelijke (milieu)eisen en vrijwaart gardenSwimm ter zake voor aanspraken van derden.

Artikel 13 Meerwerk

Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Aan gardenSwimm opgedragen meerwerk wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de op het moment van het ontstaan van het meerwerk geldende prijzen.

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden

gardenSwimm heeft het recht om gedeelten van de opdracht door een door gardenSwimm aan te wijzen onderaannemer te laten uitvoeren.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht


15-1 gardenSwimm zal door opdrachtgever redelijkerwijs gewenste en tijdig doorgegeven wijzigingen in de overeenkomst uitvoeren. De extra kosten die daardoor ontstaan komen voor rekening van opdrachtgever, ook als gardenSwimm opdrachtgever niet vooraf op deze extra kosten heeft gewezen.

15-2 De wijzigingen geven gardenSwimm recht op verlenging van de (op)leveringstermijn indien de wijziging zodanig is dat de oorspronkelijke termijn redelijkerwijs niet meer gehaald kan worden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring


16-1 gardenSwimm is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van gardenSwimm die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan gardenSwimm toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen die schade in aanmerking waartegen gardenSwimm verzekerd is.

16-2 gardenSwimm is in ieder geval niet aansprakelijk voor: - gevolgschade en/of bedrijfsschade (waaronder ook derving van inkomsten e.d.) van opdrachtgever, door welke oorzaak ook ontstaan; - schade als gevolg van overmacht; - schade van derden; - schade ontstaan als gevolg van door opdrachtgever gemaakte (onjuiste) tekeningen, ontwerpen en informatie. - schade ontstaan als gevolg van handelen of nalaten van opdrachtgever in strijd met de voor het betreffende product geldende documentatie en/of gebruiksaanwijzingen; - schade ontstaan als gevolg van gebrek aan onderhoud en van buiten komen oorzaken waar gardenSwimm geen invloed op heeft.

16-3 Indien er om welke reden dan ook geen dekking of uitkering van een verzekering is, is de totale aansprakelijkheid van gardenSwimm beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

16-4 Opdrachtgever vrijwaart gardenSwimm tegen alle aanspraken van derden op enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst tussen opdrachtgever en gardenSwimm.

                   

Artikel 17 Reclame, klachtplicht en vervaltermijn;

17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk of de aflevering van de zaken dit/deze grondig te inspecteren op                                   

gebreken en bij aanwezigheid daarvan gardenSwimm terstond schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.

17-2 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de op- of aflevering gardenSwimm heeft gewezen op gebreken die bij het in lid 1 bedoelde onderzoek ontdekt hadden kunnen worden vervallen al haar aanspraken op gardenSwimm.

17-3 Opdrachtgever is verplicht het geleverde bij aflevering te controleren of het geleverde overeenkomt met hetgeen aangeboden is in de offerte. Indien dat niet het geval is, dit binnen 24 uur schriftelijk melden aan gardenSwimm. Dit op straffe van verval al haar aanspraken op gardenSwimm.

17-4 Gebreken die niet door middel van een grondig onderzoek geconstateerd hadden kunnen worden dienen onmiddellijk na ontdekking, schriftelijk en gemotiveerd aan gardenSwimm gemeld te worden, bij gebreke waarvan alle aanspraken van opdrachtgever op gardenSwimm vervallen.

17-5 Een veronderstelde aanspraak van opdrachtgever op gardenSwimm geeft opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen te weigeren of op te schorten.

17-6 Indien de opdrachtgever terecht heeft gereclameerd, heeft gardenSwimm het recht te kiezen tussen het alsnog nakomen van haar verplichtingen en tot creditering het betreffende factuurbedrag. Opdrachtgever is voorts verplicht om op verzoek van gardenSwimm het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.

17-7 Op gardenSwimm rust geen enkele verplichting ter zake een reclame indien opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens gardenSwimm heeft voldaan.

17-8 Elke vordering van opdrachtgever die gegrond is op de stelling dat gardenSwimm niet aan haar verplichtingen heeft voldaan vervalt 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 18 Garantie

18-1 gardenSwimm verleent aan opdrachtgever uitsluitend garantie als dat schriftelijk is vastgelegd in de overeenkomst.

18-2 De voldoening van gardenSwimm aan de garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. Iedere andere vordering tot schadevergoeding en/of nakoming en/of ontbinding jegens gardenSwimm is uitgesloten.

18-3 Indien voor aan opdrachtgever geleverde zaken een fabrieksgarantie geldt zal gardenSwimm op eerste verzoek van opdrachtgever haar aanspraken op haar leverancier aan opdrachtgever overdragen. Op gardenSwimm rust niet de verplichting die leveranciers zelf aan te spreken.

Artikel 19 Overmacht

19-1 Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan gardenSwimm niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

19-2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door gardenSwimm ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan gardenSwimm afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

19-3 Bij overmacht heeft gardenSwimm de keuze om hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting gekozen te hebben, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever in deze situaties recht heeft op schadevergoeding.

19-4 Voor zover de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd heeft gardenSwimm recht op betaling voor hetgeen zij al heeft uitgevoerd of geleverd.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20-1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van gardenSwimm totdat opdrachtgever al haar verplichtingen jegens gardenSwimm heeft nagekomen. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een andere overeenkomst met gardenSwimm.

20-2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

20-3 Indien opdrachtgever in verzuim is heeft gardenSwimm te allen tijde het recht de geleverde zaken terug te halen. Opdrachtgever staat gardenSwimm toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Eventuele hieraan verbonden kostenkomen voor rekening van opdrachtgever

Artikel 21 Betaling

21-1 De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn onmiddellijk in verzuim, zonder dat gardenSwimm een ingebrekestelling hoeft te sturen.

21-2 Opdrachtgever heeft niet het recht de betalingsverplichting op te schorten of een vermeende vordering op gardenSwimm te verrekenen.

21-3 Indien de opdrachtgever in verzuim is wordt hij een rente van 1% per maand verschuldigd over het onbetaalde bedrag.

21-4 De opdrachtgever is voorts aan gardenSwimm verschuldigd alle daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke die gardenSwimm moet maken om betaling te verkrijgen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200. Mochten de werkelijke kosten hoger zijn dan zijn de werkelijke kosten verschuldigd.

Artikel 22 Overdracht van vorderingen

Het is opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen op gardenSwimm over te dragen aan een derde. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 23 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

23-1 Op alle rechtsverhoudingen met gardenSwimm is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

23-2 Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle